19. října 2012

Zákonů je mnoho, ale někdy je dobré je znátDům či pozemek, o který se majitel deset let nebude starat, mu může být od 1. ledna 2014 (tj. od platnosti nového Občanského zákoníku - NOZ) bez velkých okolků a průtahů odebrán. Ten totiž zavádí princip tzv. derelikce, tedy opuštění věci vlastníkem s úmyslem ji dále nevlastnit, i na nemovitosti. Bude platit, že  nevykonává-li vlastník své vlastnické právo u nemovitostí po dobu deseti let, má se automaticky za to, že věc opustil. A bude pak na vlastníkovi, aby prokázal, že věc neopustil.
Přechodná ustanovení NOZ pak ještě stanoví, že byla-li opuštěna nemovitá věc, počne běžet ona desetiletá lhůta až ode dne nabytí účinnosti NOZ. To tedy znamená, že lhůta poběží až od 1.1.2014, ne od okamžiku opuštění, došlo-li k němu již dříve.

Podíváme-li se kolem sebe, asi nenajdeme chalupu, o kterou se majitel dlouhodobě nestará, ovšem takový opuštěný pozemek bychom pravděpodobně našli. Protože však právníci potvrdí, že pravidelná platba daně z nemovitosti postačuje jako doklad „neopuštění nemovitosti“, asi ani takový případ v našem okolí neobjevíme.

Uplatněn by snad mohl být v případě pozemku zákon č. 326/2004 Sb.
o rostlinolékařské péči. O tomto zákonu se na schůzích našeho Občanského sdružení již zmínila ekoložka MěÚ Cvikov. V souladu s § 3 odst. 1 téhož zákona je vlastník pozemku povinen zjišťovat a omezovat výskyt a šíření škodlivých organismů včetně plevelů tak, aby nevznikla škoda jiným osobám nebo nedošlo k poškození životního prostředí anebo k ohrožení zdraví lidí nebo zvířat. Porušení této povinnosti je přestupkem, za jehož spáchání lze fyzické osobě uložit pokutu až do výše 30 000 Kč, respektive správním deliktem, za jehož spáchání lze právnické nebo podnikající fyzické osobě uložit pokutu až do výše 500 000 Kč.  

Připojený obrázek je ilustrační a není z našeho okolí.

Komentáře: Okomentovat

Přihlášení k odběru Komentáře k příspěvku [Atom]

<< Domovská stránka

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Přihlášení k odběru Příspěvky [Atom]