20. prosince 2010

PF 2011

Všem čtenářům pohodové Vánoce a pevné zdraví a spokojenost v Novém roce 2011

17. prosince 2010

Čistění a kontrola komínů

V posledních týdnech byly v novinách publikovány články o aplikaci nového Nařízení vlády č. 91/2010. Jako obvykle naši novináři dokáží vyvolat paniku, ale polopaticky věc většinou nevysvětlí.

Tak se na věc podíváme.

Nařízení má platnost od 1. ledna 2011. Ruší se jím původní Vyhláška MV č. 111/1981.Nařízení má devět paragrafů a podstatné pro chalupáře jsou následující ustanovení:

§1 říká v odst. (2), že: Provoz spalinové cesty a spotřebiče paliv se považuje za vyhovující z hlediska požární bezpečnosti, jestliže se kontrola, čištění a revize spalinové cesty, čištění spotřebiče paliv a vypalování komína provádí způsobem a ve lhůtách stanovených tímto nařízením vlády, a pokud nejsou při jejich čištění, kontrole nebo revizi shledány závady.

§2 konstatuje, že kontrolu provádí odborně způsobilá osoba a určuje způsob kontroly

§3 je pro nás důležitý, protože říká, že čistění spalinové cesty od spotřebičů na pevná paliva je možno provádět svépomocí.

§4 určuje lhůty pro čistění a kontrolu (které jsou v Příloze 1) – opět pro naše kamna či kotle je nutné čistění dvakrát ročně a kontrola jednou ročně.

§5 se týká revizí – na rozdíl od kontrol se revize provádí před připojením nového spotřebiče, při jeho změně nebo při změně typu paliva.

Na Příloze 1 jsou stanoveny lhůty pro čistění a kontrolu, na Příloze 2 je vzor zprávy o provedení kontroly.

To jsou hlavní ustanovení, důležité pro nás. Čistění svépomocí většina z nás dovede a navíc naše Občanské sdružení Trávník a Naděje má pro své členy k dispozici příslušné vybavení. Kontroly a revize musí provádět odborná firma. Pro nás dostupný je p. Machačný v Kunraticích. Vzdálenější provozovny si najdeme na internetu pomocí některého vyhledávače.

Ceny za kontrolu se údajně pohybují mezi 300 až 500 Kč, její výšku může ovlivnit úhrada za dopravu, čili bližší kominická provozovna znamená úsporu.

10. prosince 2010

Hranice pozemků

Parcely kolem některých chalup byly v poslední době nově vyměřeny. Vyznačení v terénu je provedeno ocelovými kolíky s červenou hlavicí zaraženými do země. Na několika místech je možno si všimnout, že vyznačení nekopíruje polohu stařičkých plotů a dokonce zasahuje do cest. Kde je chyba?

Dá se říci, že jde o přesné měření podle nepřesných podkladů. Většina území Čech byla totiž kompletně zmapována v první polovině devatenáctého století při známém Rakousko-Uherském mapování pro stabilní katastr (viz článek z 30.8.2007 na tomto blogu), které mělo především získat údaje pro zdanění pozemků. Hranice pozemků byly proto zachyceny jen s malou přesností jednoho dvou metrů. Ono na přesnosti ani moc nezáleželo, protože dodnes je daň z pozemků tak malá, že rozdíl deseti metrů čtverečních nehraje žádnou roli. Od té doby nové komplexní přemapování nebylo provedeno.

Jestliže se dnes provádí geodetické měření podle původních mapových podkladů z katastrálních map ovšem s přesností decimetru, je zřejmé, že geometr dokáže z podkladů katastru hranici vytýčit, ovšem přesnost kopíruje chybu v původních podkladech. Proto je lepší si při objednání zaměření pozemku pozvat sousedy, na dělicí hranici se dohodnout a dohodnuté vymezení nechat zaměřit.

Dalším problémem při zaměřování je skutečnost, že někdy je problémem i evidence vlastnických práv.

Po vzniku Československa byly převzaty rakouské pozemkové knihy. V nich platila zásada kontinuity, takže každý, kdo se stal novým vlastníkem, musel nabytí završit zápisem do pozemkové knihy. Pokud tam nebyl zapsán, nebyl vlastníkem. Na začátku padesátých let došlo ke změně, vlastnické právo nabylo účinnosti podpisem smlouvy a přestalo se povinně do pozemkových knih zapisovat. Některé změny vlastnictví nebyly tedy v pozemkových knihách z té doby zachyceny. V šedesátých letech se záznamy prováděla zpětně, ale nepřesně. Až v roce 1964 byly přijaty nové předpisy, které znovu upravovaly evidenci vlastnických práv - vlastnictví se nabývalo buď přímo uzavřením smlouvy anebo její registrací na státním notářství.

Počátkem devadesátých let, kdy byl u nás obnoven katastr nemovitostí, jsme se vrátili k právní úpravě, jež obsahuje základní principy velmi podobné pozemkovým knihám. Tedy že kupující se stává vlastníkem až v okamžiku zápisu do katastru nemovitostí. Ovšem kromě nabytí vlastnictví smlouvou existuje i změna vlastnictví tzv. záznamem. Záznamem se zapisují vlastnická práva, která vznikla rozhodnutím jiných orgánů, než je katastrální úřad – restituce, rozhodnutí pozemkových úřadů, změny ze zákona rozhodnutím soudu. Při takovém záznamu prověřuje katastrální úřad jen formální náležitosti a ověření v terénu se neprovádí.

Dále existují i případy, kde vlastníka nelze určit (v našem okolí podle katastrálních map takové případy nejsou, ale stále jsou mnohé pozemky jen vlastnictvím pozemkového fondu). Občas totiž nedošlo k zaznamenání konfiskace při odsunu původního německého obyvatelstva z pohraničí.

Na přiloženém obrázku je výsek z katastrální mapy Trávníka.


4. prosince 2010

Djó moře

Proč nejsme u moře ... povídal už pan Rybář v Nerudových povídkách. V dubnu jsem tu po sopečné kalamitě na Islandu upozornil na web stránky, kde lze sledovat, jaké letadlo právě nad námi letí.

Teď vás navedu na stránky, kde se můžete podívat, jaké lodě se kde na světových mořích nalézají. Pohledem jako u letadel nad Cvikovskem se to ověřit nedá, ale určitě je to též zajímavé.

Jsou to stránky http://www.marinetraffic.com/ais/cz/default.aspx?

Jak vidíte, lze tam vpravo dokonce nastavit i češtinu. Ovládacími prvky si nastavíte tu oblast moří, která vás zajímá. Na vyříznutém obrázku (na webu jsou i vysvětlivky, posun a měřítko) je doprava na kanálu La Manche.


This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Přihlášení k odběru Příspěvky [Atom]