24. ledna 2016

Zákon, kotle a topení
To je důležitá starost chalupářů. Již několikrát jsem zde psal o různých kamnech, o topení dřevem a jeho výhřevnosti a o nových zákonech na ochranu ovzduší.

V březnu 2012 jsem k nově přijatému zákonu č. 201/2012 Sb. napsal:
- Provozovatel stacionárního zdroje na pevná paliva, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW, je povinen provádět jednou za dva kalendářní roky prostřednictvím odborně způsobilé osoby kontrolu jeho technického stavu a provozu a předkládat na vyžádání obecnímu úřadu doklad o provedení této kontroly. První kontrola technického stavu musí být provedena nejpozději do 31. prosince 2016. Revize bude provádět odborně způsobilá osoba proškolená výrobcem kontrolovaných zařízení.
- Povinnost umožnit pověřeným osobám přístup ke stacionárnímu zdroji a jeho příslušenství, ..... se nevztahuje na provozovatele stacionárního zdroje umístěného v rodinném domě, v bytě nebo ve stavbě pro rodinnou rekreaci.
- Od roku 2022 nebude možné doma provozovat kotel na tuhá paliva nižší emisní třídy než tři. Od této povinnosti budou osvobozena jen malá kamna o tepelném příkonu do 10 kilowattů.

Takže první termín - pořízení si dokladu o technickém stavu kotle - se blíží.  Kolega chalupář si vyžádal stanovisko Ministerstva životního prostředí, aby měl jasno. Ocituji tady z té odpovědi  to hlavní , co nás zajímá - kdo nám takový doklad vydá.
Bude to "odborně způsobilá osoba (obvykle právě topenář, který kotle instaluje), která má výrobcem nebo dovozcem zdroje uděleno oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě. Seznam odborně způsobilých osob bude zveřejňován na internetových stránkách Hospodářské komory ČR od konce ledna 2016 a bude průběžně doplňován o další osoby, kterým budou jednotliví výrobci nebo dovozci vydávat oprávnění. V seznamu bude možné vyhledávat dle značky výrobce zdroje, kraje a okresu sídla odborně způsobilé osoby a také dle typu zdroje pro případy, kdy výrobce nebo dovozce zanikl, není zjistitelný nebo neurčil odborně způsobilou osobu. V takovém případě může doklad zpracovat jiná osoba, která bude mít oprávnění ke kontrole stejného typu zdroje (např. prohořívací, odhořívací, aj.). "

Myslím, že by v této věci mohl v zájmu svých členů konat Spolek Trávník a Naděje a doporučit svým členům vhodné "odborně způsobilé osoby" z našeho okolí.
Tolik tedy ke kontrole technického stavu kotle. Pokud si to MÚ Cvikov vyžádá, o musíme mít od příštího ledna papír o provedené kontrole kotle.


Další problém se týká až roku 1922.
Od září 2022 (dle § 41, odst. 16) bude možné provozovat pouze taková zařízení (nejen kotle, ale i kamna a vložky s teplovodním výměníkem o celkovém příkonu od 10 do 300 kW), která splňují emisní třídu 3. Staré, dnes používané kotle by neměly být po tomto termínu používány. Od 1. ledna 2018 bude navíc povoleno prodávat pouze kotle ze 4. třídy a vyšší. Jiný kotel prostě nebude možné koupit.
Emisní třída dle ČSN EN 303-5 je kotli přiřazena na základě výsledků spalovacích a dalších zkoušek před uvedením na trh a udává jeho technologickou vyspělost. Nejvyšší stupeň je 5., nejnižší 1. Vedle tvorby škodlivých emisí se posuzuje i účinnost, bezpečnost a efektivita. Čím vyšší číslo emisní třídy, tím lepší výsledky a lepší kotel.  Emisní třída kotle musí být uvedena v technické dokumentaci a také na štítku kotle. Pokud vybíráte na internetu, bývá napsána v jeho základních parametrech společně s účinností nebo výkonem, případně se zeptejte v prodejně, protože do kotle s nízkou emisní třídou již vzhledem k novele zákona nemá smysl investovat.
Takže se musíme začít připravovat i na výměnu kotle, pokud používáme kotel, který má za sebou už pěkných pár topných sezón a je tedy třídy 1 nebo 2. Jen ti, kteří mají kotle s automatickým přikládáním, kotle elektrické a kotle na peletky, mají zřejmě po starostech (o topení tepelnými čerpadly ani nemluvě).

Poslední problém se týká toho, čím topíme. Zákon zakazuje ve spalovacích zařízeních do příkonu 300 kW spalování lignitu, hnědého energetického uhlí a kalů (dle § 17 odst. 5). Tady už dnes hrozí pokuty, pokud provozovatel nedodrží přípustnou tmavost kouře (od září 2012), nebo provozovatel spaluje hnědé uhlí energetické, lignit, uhelné kaly nebo proplástky (od září 2012). Pro přesnost: Hnědá kostka či ořech  je pro naše topení v pořádku.
Platná legislativa zatím nedovoluje vstupovat do obydlí, i když se kolem toho vede v mediích debata, která zbytečně plaší lidi. 

ovšem obecní úřady obcí s rozšířenou působností však mohou zkontrolovat, čím topíme, i bez vstupu do obydlí a to změřením tmavosti kouře a porovnáním s grafickou pomůckou. Nedodržení přípustné tmavosti kouře je přestupkem projednávaným podle § 23 zákona. Jedná-li se o první případ porušení zákona, pak je možno situaci řešit vyžádáním si informací o provozu kotle od daného člověka, který kotel provozuje a následným nařízením určitých nápravných opatření s cílem zlepšení provozu kotle, tj. např. vyčištění kotle, komína, seřízení kotle, používaní paliva, které je pro daný kotle určené výrobcem apod. Bude-li o opakované porušování zákona, kdy se stanovení nápravných opatření míjí s účinkem, pak obecní úřad přistoupí k restriktivním opatřením, tj. k řešení uložením pokuty.

Komentáře: Okomentovat

Přihlášení k odběru Komentáře k příspěvku [Atom]

<< Domovská stránka

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Přihlášení k odběru Příspěvky [Atom]