18. února 2016

Co najdete na katastrální mapěLeckdy se zajímáme, komu že patří ten zarostlý kus louky s náletem keřů a stromů, o který se evidentně nikdo nestará. Proto hledáme v Katastru nemovitostí.

Katastrem se rozumí soubor údajů o nemovitostech v České republice, zahrnující jejich soupis a popis a hlavně jejich geometrické a polohové určení. Výše zmíněné údaje zahrnují i souhrn vlastnických a jiných věcných práv. K tomu je dobré znát několik definic.Katastrální mapa je polohopisná mapa velkého měřítka. Znázorňuje katastrální území a pozemky a stavby, které jsou předmětem evidence v katastru nemovitostí. Pozemky se v katastrální mapě zobrazují svými hranicemi, označují se parcelními čísly a značkami druhů pozemků; stavby se zobrazují průmětem svého vnějšího obvodu.

Katastrální území je technická jednotka. Představuje ji místopisně uzavřený soubor nemovitostí Tento soubor je obsažen v katastru pod určitým názvem. V našem okolí je řada katastrálních území (Trávník u Cvikova, Naděje, Mařenice, Cvikov ...).

Nemovitosti definuje ustanovení občanského zákoníku jako pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem.

            Stavbou podle ustanovení stavebního zákona jsou veškerá stavební díla, vznikající stavební či montážní technologií, bez ohledu na jejich stavebně technické provedení.

            Pozemek je částí zemského povrchu, oddělenou od sousedních částí svou hranicí.

            Parcelou je nazýván takový pozemek, který je geometricky a polohově určen, zobrazen v katastrální mapě a označen parcelním číslem. Jedná se o obraz pozemku v mapě. Pozemky zastavěné nebo určené pro výstavbu budov se označují jako parcely stavební.

            Výpis z katastru nemovitostí zahrnuje informace katastru nemovitostí o nemovitostech a jednotkách,  o jejich vlastníku, případně jiném oprávněném subjektu, o právních vztazích nebo dalších právech, omezeních, poznámkách a skutečnostech, které se vztahují k právům souvisejícím s nemovitostmi nebo s jednotkami. Pokud u parcely probíhají nějaké změny v právních vztazích, je to ve výpisu označeno tak zvanou plombou.

Evidence katastru nemovitostí zahrnuje:

·       - pozemky v podobě parcel,

·     - budovy spojené se zemí pevným základem, a to budovy, kterým se přiděluje popisné nebo evidenční číslo, budovy, kterým se popisné číslo nebo evidenční číslo nepřiděluje,

·      - byty a nebytové prostory v případě osobního vlastnictví,

·      - rozestavěné budovy nebo byty a nebytové prostory, které budou podléhat evidenci

·      - stavby spojené se zemí pevným základem, u nichž to stanoví zvláštní předpis.Mezi údaje o pozemcích patří: název katastrálního území, adresa katastrálního území, parcelní číslo pozemku, číslo popisné budovy nebo části budovy, která se na pozemku nachází. Údaje musí být nezáměné. Někde se setkáme i s úpravou, kdy stavební a pozemkové parcely jsou číslovány v separátních číselných řadách.Je dobré si čas od času údaje v katastru ověřovat, protože prý byly zaznamenány podvody, kdy byly na katastrální úřad podstrčeny falešné dokumenty a následně došlo k podvodnému přepisu vlastnictví. Nedávno byl proto změně zákon a o vložení plomby na parcelu musí úřad stávajícího vlastníka vyrozumět.

Častým problémem je nepřesnost hranic parcel. Pokud není provedena digitalizace, je podkladem katastrální mapy  zaměření pozemků, provedené ještě za císaře pána, a to je s ohledem na tehdejší technické možnosti nepřesné. Proto se stává, že požádáme-li o vyznačení hranic pozemků v terénu (což geometr dělá přesně podle nepřesné katastrální mapy), zjistíme, že hranice je vtřeba yznačena v polovině cesty kolem plotu. Doporučuje se, aby při vytyčování hranic byli přítomni vlastníci sousedních parcel a geometrovi definovali hranici, kterou oba uznávají. Mimochodem ani nedávná digitalizace v naší oblasti neprobíhala jako nové měření v terénu, ale jen jako počítačové převedení původní katastrální mapy do digitálního záznamu. Pak ovšem původní nepřesnosti zůstávají i v této digitalizované mapě.Ke katastrální mapě našeho okolí se dostanete na adrese


a postupným zvětšením měřítka se dostanete až na svoji parcelu.

Komentáře: Okomentovat

Přihlášení k odběru Komentáře k příspěvku [Atom]

<< Domů

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Přihlášení k odběru Příspěvky [Atom]