26. ledna 2014

Kouří se nám z komínka IIV březnu 2012 jsem psal o novém zákonu o ochraně ovzduší  a o tom, co v budoucnu ukládá občanům - topičům.  Někteří se na to preventivně připravují už teď, jak bylo popsáno v naší silvestrovské scénce, takže tepelné čerpadlo sice vytápí chaloupku, ale ubírá v zemi teplo krtkům, kteří se prý proto stěhují do teplejších končin.

Ale teď trochu vážně. Občas se na slezinách v místní osvěžovně vedou diskuse o tom, jak se z některých komínků line čoud. Na Ostravsku už tato situace vyvolala akci. Vznikla veřejně prospěšná společnost s názvem Čisté nebe.

Na svých webových stránkách


svůj záměr vysvětlují. Do moderního mobilního telefonu je možno si stáhnout aplikaci, která umožní vyfotografování čoudícícho komínu s připojenými údaji, kde a kdy byl vyfotografován a dovolí jeho zaslání výše uvedené společnosti. Ta odkaz na fotografii uveřejní na mapce Severomoravského kraje. Postih možný není, ale na ostudu je zaděláno.


Otázkou je dopad pro fotografujícího. V Česku bude  takovou akci většina lidí považovat za bonzování, ačkoliv  v Německu nebo ve Švýcarsku by byla respektována a považována za příspěvek ke kvalitě života. Akce je zatím provozována jen na Ostravsku, takže u nás se čmoudilové zatím posměchu bát nemusí.
Hodnocení se provádí podle tmavosti kouře. Nejvyšší přípustná tmavost kouře, vyvolaná pohlcováním světla v kouřové vlečce vystupující z komína, je barva kouře, která je ještě přípustná. Měření tmavosti kouře se provádí zrakovým porovnáním tmavosti kouřové vlečky s odpovídajícím stupněm Ringelmannovy stupnice. Tmavost je dána koncentrací sazí a popílku v kouři.

Stupnice je na přiloženém obrázku.

20. ledna 2014

Dříve a dnesNa internetu lze často nalézt dvojice fotografií stejného místa - foto z minulosti v porovnání se současností. Takovým příkladem jsou dvojice fotografií v rubrice SOUČASNÉ FOTO na stránkách


Udělat dnešní foto není tak náročné, obtížnější je nalézt nějakou fotografii historickou a k ní udělat ze stejného místa foto dnešní. Jak je popsáno v prosincovém  článku Trávník-Glasert v r. 1938 (v Trávnicko-Nadějském zpravodaji) řada chalup z poloviny minulého století už neexistuje. Tím více je zajímavý vzniklý kontrast. 
Budeme proto vděčni čtenářům, pokud nám takové dvojice fotografií nabídnou k založení do historického archivu.

Pokusil jsem se takové dvojice fotografií vytvořit. Stará hospoda u silnice v Trávníku byla někdy před 90 lety dokonce zahradní restaurací. Ještě za starého režimu byla změněna na provozovnu družstva invalidů INVA, asi před 10 - 15 lety zde byla zřízena výroba skla pro automobilový průmysl a v současnosti je zde truhlářská dílna firmy Pepa Šikula. 
 


Kousek od hospody je dům, kde byl do sedmdesátých let konzum. Po jeho nahrazení pojízdnou prodejnou slouží budova pro rekreaci pražských majitelů. Kdysi měla budova na střeše mansardy, ty už naše generace napamatuje.


11. ledna 2014

Kácet s povolením nebo bez povolení?Jak jsem zde již psal v srpnu 2013, od 15. července loňského roku začala platit nová vyhláška 189/2013 Sb., podle které se výrazně mění předpisy pro kácení stromů v zahradách.
Ve Zpravodaji města Cvikova ze září 2013 vyšla v této záležitosti Informace referenta životního prostředí, které je výslovně uvedeno:
Zahradou se v tomto případě rozumí pouze pozemek u bytového nebo rodinného domu určeným k trvalému bydlení, který je v zastavěném území, je nepřístupný veřejnosti a je řádně stavebně oplocený (je potřeba mít stavební souhlas, případně sdělení od stavebního úřadu).
V připojené tabulce je dále tato definice pro kácení konkretizována:
Nově bez povolení   -  pouze podle výše uvedené definice.
Nadále s povolením  -   Vše ostatní tedy například oplocené pozemky u rekreačních objektů, zahrádkářských kolonií, průmyslových objektů, škol, školek, restaurací, ploch veřejné zeleně atd.

Při jednání se zmíněným referentem jsme pochopili, že pro naše chalupy i v případě oplocení bude i nadále vyžadovat ke kácení povolení.


A zde narážíme na právnický rozpor. Co je a co není rekreační objekt?
V zápisu k našim chalupám v katastru je vesměs uvedeno: objekt k bydlení.
Kategorie "objekt k bydlení" se údajně od r. 1996 v katastru nemůže nově zapisovat. Dle původní vyhlášky č. 126/1993 do této kategorie spadaly i budovy pro individuální rekreaci. Dnes přípustné definice jsou: bytový dům, rodinný dům, stavba pro rodinnou rekreaci. Logicky vzato, stavba k bydlení je nadřazenou kategorií k bytovému a rodinnému domu.
V katastru se tedy přesnou informaci nedozvíme. Je tedy nutno připomenout, že v řadě případů docházelo za minulého režimu z obavy o možnost nuceného vystěhování ze státního bytu k vyjmutí rekreační chalupy (čili starší stavby, zbudované pro trvalé bydlení) z bytového fondu a rekolaudaci pro účely individuální rekreace.
Máme tedy z právního hlediska rekreační chalupy dvojího druhu - buď rekolaudované pro rekreaci nebo původní rodinné domky (tam kde k rekolaudaci nedošlo). Řada rodinných domů je tedy dlouhodobě využívána k rekreaci, ale stále to jsou rodinné domy.
Podle toho je nutno přistoupit i k výkladu výše zmíněné informace referenta MěÚ Cvikov.

2. ledna 2014

A teď zvesela do nového rokuPoslední dny roku 2013 jsme si v naší chalupářské kolonii ovšem užili. Mnozí z nás se svými rodinami na chalupách slavili už Štědrý večer, ostatní doráželi ve dvou všedních dnech po Vánocích.

 

Takže tradiční Pochod hospodami Lužických hor se konal v neděli po Vánocích s více než tuctem účastníků, ovšem bez sněhu s podmračeným počasím. Trochu nás zaskočila skutečnost, že naši sousedé Němci chodí a jezdí v neděli na pro ně levné jídlo a pití v pohraničních hospodách. Museli jsme proto dvě plánované zastávky pro nemožnost posezení vynechat. Přesto jsme ale absolvovali asi 11 km pěšky a 4 hospody, kde jsme byli vlídně přijati. Na prvním obrázku jsou někteří účastníci výšlapu.
Silvestrovský večer se konal jako v posledních letech vždycky v penzionu U Naděje. Sešlo se zde přes 40 hostů, včetně jedné německé rodiny. Bylo doporučeno, aby akce byla pojednána mírně jako maškarní a tak se zde sešli mušketýři, klauni a různá strašidla. Ráz dokladují dvě fotky. Konala se obvyklá tombola, kde se stalo i něco neuvěřitelného. Jeden nejmenovaný (všichni ho znáte - chodí k letním táborákům v ohořelých botkách) zde vyhrál nové boty (a byly mu jen malinko větší). Před půlnocí proběhla scénka v režii chalupáře Saši, při které byla z křišťálové koule věštěna budoucnost (celkem bez překvapení byly pro všechny předpovědi, že náš populární tramp, řečený Padavka,  před další cestou na potlach do Austrálie spadne při nastupování do letedla ze schodů nebo že dojde k pokusu o sebevraždu našeho bonvivána Pepečka, když se stále nemůže vyrovnat se skutečností, že Hanka z vršku slupne na posezení půlkilový stejk a on ne). Zábava včetně tance trvala do časných ranních hodin.


To ale nijak neomezilo účast na tradičním Novoročním odpoledním pochodu na Milštejn, kde se vařil grog a opékaly buřty. Vylepšeno to bylo i tradičním přípitkem Hej rup, ke kterému Slávek přivezl z Kanady originální whisku. Oceněno bylo i Forpasovo mobilní svačítko (viz obrázek). Závěrem jsme po setmění setrvali v družném hovoru, kde jinde než v penzionu manželů Liškových.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Přihlášení k odběru Příspěvky [Atom]